Környezetvédelem nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Környezetvédelem 2017. december 07. | 10:03

 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Elérhetőségek:

Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Tel.: 66/311-122

Osztályvezető:

Horváthné Dr. Kepenyes Edit (1. emelet 122. iroda)

Telefonszám: 66/311-122/111.  mellék

E-mail: hatosag@szarvas.eu

Osztályvezető-helyettes:

Aszódi Éva

Telefonszám: 66/311-122/108. mellék (földszint 11. iroda)

E-mail: hatosag@szarvas.eu

Ügyintézők:

Aszódi Éva

Telefonszám: 66/311-122/108. mellék

E-mail: hatosag@szarvas.eu

Medvegy Alexandra

Telefonszám: 66/311-122/136. mellék

E-mail: hatosag@szarvas.eu

Feladatok:

 • belterületi növényvédelemi és parlagfűmentesítési eljárás

 • illegális hulladék elhelyezési eljárás

 • fakivágásra kötelezési és engedélyezési eljárás,

 • zaj- és rezgésvédelmi eljárás

 • helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel kapcsolatos eljárás

 • természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás és belföldi jogsegély kiadása

 • vízgazdálkodással kapcsolatos eljárás

Ügyfélfogadás:

Hétfő   8.00 – 12.00

Kedd   8.00 – 12.00

Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Péntek 8.00 – 12.00

Ügyleírások:

A közterületen lévő fás szárú növényekkivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárás

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza. Az R. hatálya az 1. § (1) bekezdése szerint - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

A kérelmet az R. 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy   szóban (a formanyomtatvány szerinti tartalommal) lehet előterjeszteni. Törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes megjelenés hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem szerezhető meg.

Életveszéllyelvagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni.

Ügyintézés határideje és díja: 30 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható;
3000.- Ft illeték (illetékbélyegben).

 

Hulladékgazdálkodási eljárás:

A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével  vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlantulajdonos, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. A fentiek be nem tartása esetén - annak kikényszerítése érdekében - az önkormányzat jegyzője a Ht. által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete előírja a helyi közszolgáltatás körébe – hulladékszállításba - bekapcsolt területen annak igénybevételi kötelezettségét. Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt a hulladékgazdálkodás hatályos jogszabályi betartásának.

Szükséges okiratok: Ügyfél beadványa, mely tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését, hulladék körülbelüli

mennyiségét, összetételét, a hulladék birtokosának, termelőjének nevét.

Ügyintézés határideje és díja: 60 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható.

A lakossági közérdekű bejelentés illetékmentes.

 

Növényvédelemmel kapcsolatos eljárás:

Növényvédelmi eljárás(parlagfüves ingatlanok bejelentése)

Az önkormányzat Jegyzője a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerekről és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) foglalt előírások betartására a belterületi, magántulajdonban lévő ingatlanok esetén.

A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv.  által előírtak szerint

- parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik,

- gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén szintén az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik a közérdekű védekezés azonnali elrendeléséről.

Szükséges okiratok: A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell.

A bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját a jegyző szerzi be.

Ügyintézés határideje, díja: 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható
                                          

A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes, ágas egyéves gyom. Magassága a kifejlett növény zárt és magas növénykultúrában, kukorica- vagy napraforgótáblákban akár a 150 cm magasságot is elérheti. Virágpora súlyos allergiát okoz.

Igénytelen. Nagy növekedési, szaporodási erélye révén könnyen felülkerekedik más növényeken. A parlagfű pollen két fő allergénje az „Amb a I” és „Amb a II”, a légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfű pollenjére allergiás népesség évről évre nő. 

Természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja egyes esetekben természetvédelmi hatóságként, szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.Szükséges okiratok: A bejelentésnek, kérelemnek tartalmaznia kell az érintett ingatlan(ok) pontos címét, helyrajzi számát, a természetvédelmi területen végezni kívánt beruházás, cselekmény leírását. A helyi jelentőségű védett természeti emlékeket vagy azok környezetét érintő cselekmény leírását, pontos címét, helyrajzi számát.Ügyintézés határideje, díja: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban 70 nap.

Természetvédelmi szakhatósági eljárásokban: 21 nap

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdés XIII. melléklete az alábbiak szerint rendelkezik:

Az alapeljárás illetéke:

Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

 

Zajvédelemmel kapcsolatos eljárások:

1. Zaj és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban Zr) 4.§-a alapján a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjebaz alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:

Az alábbi környezeti zajt és rezgést előidéző szolgáltató tevékenységek, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli –közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő járműhasználat, járműmozgás, rakodás.

-Építési zaj- és rezgésforrások

-Üzemi zaj- és rezgésforrások

-Szabadidős zaj- és rezgésforrások:

-A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben;

 - A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben

Zr.  hatálya nem terjed ki:

a) közterületi rendezvényre,

b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,

c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,

d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,

e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint

f) a vallási tevékenység végzésére.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

1.1 Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok:

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított

100 m-es távolságon belüli terület. 

A jegyző abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti meghatározását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

A jegyzőnek a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül a Zr. 6. § szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja.

A kérelem alapján a jegyző:

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét,

b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.

Ha a jegyző olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmét visszavonja, a jegyző a határérték megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból folytatja.

1.2 Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások:

A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

1.3. Környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkezett változásokra vonatkozó szabályok:

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete által meghatározott adattartalommal köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.


A jegyző a bírságolandó magatartásról való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl, illetve a bírságolandó magatartás tanúsításától számított öt éven túl nem szabhat ki bírságot. Ha azonban a magatartás jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, a bírságolás elévülése mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll.

Szükséges okiratok: Léptékhelyes helyszínrajz a telep telekhatárától számított 100 m-es körzetről, alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva.

Ügyintézés határideje és díja: 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható. 

Az illetékről szóló 1990 évi XCIII. Törvény mellékletének XIII. pontja értelmében, ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

Az illetéket a kérelmen kell leróni. 

Vízgazdálkodássalkapcsolatos hatósági eljárások:

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

1./ Az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez;

2./ Olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez ésegszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával működik. A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezése, továbbá

b) ivóvízigény kielégítését szolgáló kút esetén a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása.

A jegyző dönt:

a) a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában - a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkák megvalósításától eltekintve - a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról;

b) a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről. A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az

építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni.

Ügyintézés határideje és díja: 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható.  Az illetékről szóló 1990 évi XCIII. Törvény mellékletének XIII. pontja értelmében, ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

Az illetéket a kérelmen kell leróni.

A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia:

 • kérelem (aláírással, névvel és lakcímmel ellátva)

 • tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolat + tulajdonosi hozzájárulás

 • helyszínrajz:

  - átnézeti

  - részletes (a két szomszédos telek)

 • bejelölni a szennyező forrásokat: 

  - zárt szennyvíztároló

  - űrgödrös árnyékszék

  - hulladéktároló tartály helye

  - szennyvízülepítő-szikkasztó

 • nyilatkozat

  - 500 m3/év-nél nem használ több vizet

  - első vízadórétegből veszi a vizet

  - csak házi szükségletre, öntözés céljából

 • Terv és műszaki leírás a kútról (cső, vagy gyűrű)

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin 4 Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. szeptember 07. 13:00 órától 2019. szeptember 14. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek