ROHU179 „Verejnosprávny most medzi rumunsko-maďarsko pohraničnými mestami”

Partneri projektu: Élesd (Rumunsko), Sólyomkővár (Rumunsko), Margitta (Rumunsko), Sarvaš (Maďarsko), Berettyóújfalu (Maďarsko)

Projektové činnosti podrobne:
Samospráva Mesta Sarvaš v projekte má nasledujúce činnosti:
3 konferencie:
   Na 1. cezhraničnom stretnutí výmeny skúseností boli predstavené hlavné činnosti plánované prostredíctvom Samosprávy mesta Sarvaš. Rokovali sme o rozvoji turizmu pod názvom „Verejnospráva a Turizmus, Čo nás spája”. Okrem iných aj digitálne vzdelávanie seniorov bolo dôležitým prvkom tohoto stretnutia.
   2. Cezhraničné stretnutie výmeny skúseností sa konalo v máji, ktorého cielom bolo interaktívne rokovanie medzi partnermi o možnostiach rozvoja verejnosprávy. Partneri oboznámili prítomných s dosiahnutými projektovými výsledkami.
   Mali možnosť aj na vyskúšanie audio-technického zariadenia v konferenčnej sále 3. konferencia sa uskutoční na budúci rok, v roku 2020.

Hlavné činnosti
   1. „Guidelines on transparency in public administration”, po maďarsky „ príručka k priehľadnosti” Štúdium.
   2. Nákup audio- technického zariadenia do konferenčnej sály
   3. Digitálne vzdelávanie seniorov
   4. Založenie webovej stránke v rumunskom a slovenskom jazyku

V rámci promocionálnej činnosti v súvislosti s projektom sme zakúpili nasledujúce promociálne materiály: 20 ks plagátov, 100 ks nálepiek, 1 roll-up stojan, 1000 ks prospektov (letáky) a 1000 ks fasciklov.

Súčasťou projektu sú mesačné porady organizácie projektového manažmentu, počas projektu sa plánovalo 15 zasadnutí projektového manažmentu. Okrem toho naša samospráva sa zúčastní v období podávania správ na 1, spolu na 5 projektových zasadnutiach. .

Okrem hore spomenutých konferencií sa máme povinne zúčastniť na konferenciách, workshopoch, ktoré organizujú 4 partneri.

Interreg Romania-Hungary
xxx