Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény INKUBÁTORHÁZBAN lévő 7-es számú helyiség bérletére 2022. június 02. | 12:04

 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Orosházi u. 8. (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete: földszint 204,47 m2

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

 

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.

6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

a.) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,

b.) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,

c.) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések),

d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,

e.) a kizárólagosan használt helyiségek és területek tisztításáról a szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.

7, A bérlemény minimális bérleti díja:

bérleti díj: bruttó 710-Ft/m2/hó

parkoló: bruttó 1200-Ft/db/hó (1 db parkoló használata térítésmentes)

A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjait ( víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.).

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a teljes bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó adatait

magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,

- bérelni kívánt parkolók számát (1 db parkoló használatának díját a helyiség bérleti díja tartalmazza)

- a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2022. június hó 30. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)

A zárt borítékon

„Pályázat a Szarvas, Orosházi u. 8. szám alatti 204,47 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.
A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor vagyonigazgatótól, tel.: 66/311-122/120. és/vagy Orbán László ingatlangazdálkodási ügyintézőtől) A helyiség megtekinthető, az inkubátorház kezelésével megbízott személlyel (Orbán László, telefonszám: 06/20/6615955.) történt egyeztetést követően.

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek