Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás: Szarvas Szentesi út 11. szám alatti 18 db bérlakás 2019. március 29. | 11:12

 

Lakhatási támogatási rendszer bemutatása

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak” című projekt keretében Szarvas Város Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet 18 db lakás használatba adására a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedése és a helyben maradás ösztönzése. A lakhatási lehetőség maximális időtartama 24 hónap. A bérlakások használatba adására 18-35 év közötti fiatalok, egyének, illetve párok, családok adhatnak be pályázatot.

 
 
Ingatlanok bemutatása
 

A projekt keretében 18 db önkormányzati bérlakás kerül felújításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a célcsoportba tartozó fiatal egyének, párok és családok számára. Pályázó az általa választandó lakásokról egy sorrendet felállíthat motivációs levelében – maximálisan 4 lakás feltüntetésével - de a végleges döntést, a lakások kihelyezéséről a Szarvas Város Önkormányzata fogja meghozni.

Az ingatlanok jellemzői: 5540 Szarvas, Szentesi út 11. szám alatti ingatlan A, B, C lépcsőházának 18 db lakása. A lakások 1,5 szobásak (egy kivétellel: a Szentesi út 11. II. emelet 5. szám alatti lakás, egy szobás), fürdőszoba, konyha, előszoba, kamra helyiségekből állnak.

Lakás

címe (lépcsőház/lakás)

Komfortfokozat

Alapterülete

Szobák

száma

Földszint/emelet/tetőtér

Szentesi út 11. A/fsz.1

összkomfortos

44 m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. A/fsz

2.

összkomfortos

44

m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. A/I.3

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. A/I.4

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. A/II.5

összkomfortos

40

m2

1

Tetőtér

Szentesi út 11. A/II.6

összkomfortos

40

m2

1,5

Tetőtér

Szentesi út 11. B/fsz.1

összkomfortos

44

m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. B/fsz.2

összkomfortos

44

m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. B/I.3

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. B/I.4

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. B/II.5

összkomfortos

40

m2

1,5

Tetőtér

Szentesi út 11. B/II.6

összkomfortos

40

m2

1,5

Tetőtér

Szentesi út 11. C/fsz.1

összkomfortos

44

m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. C/fsz.2

összkomfortos

44

m2

1,5

Földszint

Szentesi út 11. C/I.3

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. C/I.4

összkomfortos

44

m2

1,5

Emelet

Szentesi út 11. C/II.5

összkomfortos

40

m2

1,5

Tetőtér

Szentesi út 11. C/II.6

összkomfortos

40

m2

1,5

Tetőtér

A projekt során megtörtént a lakások felújítása, korszerűsítése, mely azok teljes belső terét érinti. A lakások mindegyikében rendelkezésre áll: mosógép, gáztűzhely, páraelszívó, mikorhullámú sütő, hűtőszekrény, laptop, íróasztal, forgószék, franciaágy, gardróbszekrény, konyhaszekrény, étkezőasztal székekkel, kanapé, komód, előszobaszekrény.

Támogatás feltételei, pályázók köre:

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A motivációs levelében pályázónak lehetősége van megjelölnie melyik lakás bérleti jogára nyújt be pályázatot, de Szarvas Város Önkormányzata fenntartja a jogát arra, hogy a lakások kihelyezését, a benyújtott pályázatok értékelését követően, a motivációs levelekben leírtak figyelembe vétele mellett saját hatáskörben hozza meg. Pályázó számára hátrányt nem jelent, ha nem jelöl meg egyetlen ingatlant sem motivációs levelében. A lakhatási támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a pályázó olyan hiányszakmával rendelkezzen mely az alábbi pontokban meghatározásra került, továbbá Szarvas városában lakcímmel rendelkezzen (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel), vagy Szarvas városába kíván költözni és Szarvas közigazgatási területén működő munkáltatónál hiányszakmának megfelelő munkakörben foglalkoztatási viszonnyal rendelkeznek vagy egyéni vállalkozó tevékenységet folytatnak., így az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:

a) a pályázata benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre épülő szakképesítéssel vagy érettségivel vagy érettségire épülő szakképesítéssel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezzen,

b) hiányszakmával rendelkezik (2.sz. melléklet szerint)

c) a pályázata benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, de a lakhatási lehetőségek igénybe vételéig nem tölti be a 35. életévét,

d) a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy család, pár legalább egyik tagja) foglalkozatási vagy vállalkozási jogviszonnyal rendelkezzen,

e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Szarvas városában marad a támogatói döntést követő legfeljebb 24 hónapig,

f) pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít, továbbá a lakhatási támogatás megszűnését követően 5 munkanapon belül kijelentkezik erről a lakcímről.

g) vállalja, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00060) rendezvényein, programjain, fórumain aktívan részt vesz, továbbá egyéb közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt vesz.

h) támogatói döntést követően vállalja, hogy megtakarítást képez egy külön, erre a célra létrehozott „elkülönített” folyószámlán a lakhatás időtartama alatt havi szinten 20.000.-Ft forint értékben és erről hitelt érdemlően tájékoztatja a Támogatót negyedévente. Ezen érték felüli vállalást a Támogató bírálati szempontként értékeli. Amennyiben a bírálati szempontrendszerben meghatározott maximum feletti értéket meghaladó vállalást tesz a pályázó, úgy a Támogató a szempontrendszerben szereplő maximális pontot fogja kiosztani.

i) pályázó önálló, kizárólagos tulajdonában nem áll hasznosítható lakóingatlan.

A beköltöző fiatalok/családok/párok kiválasztásánál a Támogató előnyben részesíti a 30. életévét el nem érő pályázókat.

A támogatásban részesülő bérlőnek a lakhatásért nem kell fizetnie, kizárólag a rezsiköltség megfizetésére köteles (úgy mint például: villamos energia, földgáz, vizi közmű, hulladék elszállítás, telefon, internet és a lakás vagyon-otthon biztosításának díja, stb.) A lakhatás legfeljebb 24 hónapra lehetséges (minimum és maximum 24 hónap) a projekt keretében felújított ingatlannak. A lakhatási jogviszony 24 hónapos határozott időtartamra jön létre.

A felhívásra nem jogosult pályázatot benyújtani:

- A projektet megvalósító Szarvas Város Önkormányzata vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő testület tagjai, valamint az előbbiek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.

- Olyan pályázó, aki jelen pályázat meghirdetését megelőzően Szarvas város Önkormányzatának közigazgatási területén szociális célú bérlakásban lakott vagy jelenleg is abban lakik.

Azon előzetes foglalkoztatói felmérések, megyei, járási KSH adatok alapján a pályázó hiányszakmákat határozott meg három elv alapján. Ezen három elvet meghatározzák a kormányrendeletben leírtak, a helyi munkaügyi központ által közölt adatok és a munkáltatói visszajelzések. A hiányszakmák listáját Pályázati felhívás 2.sz, melléklete tartalmazza.

A pályázatok újbóli kiírását megelőzően Szarvas Város Önkormányzata a fentiekben ismertetett hiányszakma listát felülvizsgálja.

Pályázat tartalmi elemei, a benyújtandó iratok jegyzéke:

1) kitöltött, aláírt pályázati adatlap (pályázati felhívás 1.sz. melléklet),

2) részletes önéletrajz aláírtan,

3) motivációs levél aláírtan,

4) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló,az oktatási intézmény által kiállított igazolás másolatban,

5) szarvasi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot, vállalkozói igazolványt másolatban,

6) nyilatkozat a Szarvas városában végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (önkéntes munka végezhető szarvasi székhelyű intézménynél, civil szervezetnél, egyházi intézménynél egyaránt),

7) házassági anyakönyvi kivonatot, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat, a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának másolata,

8) személyazonosító igazolvány, lakcímét igazoló igazolvány másolata,

9) nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beköltözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít, majd a támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül állandó lakóhelyét megszünteti.

10) nyilatkozatot, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,

11) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat,

Jogosultsági kritériumok hiánypótlása:

NEM hiánypótolható jogosultsági kritériumok:

- a pályázat a benyújtási határidőt követően kerül benyújtásra,

- a pályázatot nem a felhívásban megadott címre nyújtják be,

- a pályázó nem tartozik a felhívás szerint meghatározott jogosultsági körbe,

- a pályázatot nem a megadott adatlapokon töltötték ki, a kitöltés nyelve nem magyar,

- a pályázatot nem a pályázó írta alá,

A fentieken kívül eső kritériumok hiánypótlására szólíthat fel egyszeri alkalommal a Támogató 8 munkanapos határidő kitűzésével. Amennyiben határidőre nem teljesítette a pályázó a hiánypótlást, úgy a pályázat nem felel meg a kritériumoknak és pontozása, értékelésre nem nyújtható be a Bizottság részére, így a pályázat érvénytelen, értékelésre nem terjeszthető elő. Az érvénytelenség okáról írásban tájékoztatja a Támogató a Pályázót.

A hiánypótlás határidőre történő teljesítése esetén a Támogató újból megvizsgálja a jogosultsági kritériumokat. Amennyiben indokolt egyszeri alkalommal a hiánypótlás teljesítését követően Támogató tisztázó kérdést tehet fel a Pályázó részére. Ezen eljárási cselekményeket követően, ha a pályázati kiírásnak megfelel az adott pályázat, úgy az tartalmi értékelésre bocsájtható.

Pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje 2019.04.30. A benyújtott pályázatokról Szarvas Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt. A lakhatási támogatási rendszerhez kapcsolódó értékelési pontrendszer a pályázati adatlap részét képezi. A pályázat postai úton történő feladásának utolsó napja 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton (ajánlott levélben) Szarvas Város Önkormányzat 5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

- Személyesen a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban Tóth Sándor gazdasági ügyintéző és/vagy Czesznak Ildikó gazdasági ügyintéző részére átadva, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Béke utca 1. szám alatti épületében I. emelet 104. irodájában.

- Kérjük a borítékra ráírni: „Lakáspályázat Szentesi út 11.”

Egyéb információ:

A támogatás elbírálásáról Szarvas Város Önkormányzata Szociális Családügyi Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottságának és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes véleményezése alapján a Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása az értékelési pontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

Támogató elérhetősége:

Amennyiben további információra van szüksége a projekt@szarvas.eu illetve a tothsandor@szarvas.eu email címre írásban tudja jelezni. A Támogató az írásban beérkezett kérdéseket a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül megválaszolja. A támogató a felhívás kapcsán fórumot, tájékoztató napot tart 2019. április 11 napján 17 órakor Lengyel Palota Nagytanácstermében (5540 Szarvas, Szabadság u. 36) helyszínen.

Részéletes pályázati felhívás és adatlap a kapcsolódó dokumentumoknál letölthető.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek