Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBATORHÁZBAn lévő III. számú helység bérletére 2019. február 22. | 16:38

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő III számú, összesen 216,94 m2 alapterületű helyiség bérletére

 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

 1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Orosházi u. 8. (INKUBÁTORHÁZ)

- alapterülete: 216,94 m 2 ,  

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.

6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

a.) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,

b.) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,

c.) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések),

d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,

e.) a kizárólagosan használt helyiségek és területek tisztításáról a szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.

 7, A bérlemény minimális bérleti díja:

bérleti díj: bruttó 710-Ft/m 2/hó

parkoló: bruttó 1200-Ft/db/hó (1 db parkoló használata térítésmentes)

A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjait ( víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.).  

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a teljes bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

 9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait

  magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

  vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

  jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

 • a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,
 • bérelni kívánt parkolók számát (1 db parkoló használatának díját a helyiség bérleti díja tartalmazza)
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2019. március hó 29. napjának 10. 00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)

A zárt borítékon

„ Pályázat a Szarvas, Orosházi u. 8. szám alatti 216,94 m 2 alapterületű helyiség bérbevételére.

A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.) A helyiség megtekinthető, az inkubátorház kezelőjével a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (5540-Szarvas, Ipartelep utca 2.) történt egyeztetést követően. (A NKft-t képviseli: Fábri Zoltán ágazatvezető tel.:06/20/6615833.)

 

Szarvasi Polgármesteri Hivatala

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek