Kiemelt hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Szarvas Város Önkormányzatának eddig meghozott rendkívüli intézkedései összefoglalója: 2020. március 17. | 08:06

 

ELŐTERJESZTÉS
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. MÁRCIUS 16-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉREAz előterjesztés tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet és 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet alapján tett intézkedések tudomásul vétele és jóváhagyása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent megjelölt kormányrendeletek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2020. február 28-án már széleskörű nyilvánosságra hozott, az Operatív Törzs által jóváhagyott preventív intézkedésen túl a 2020. március 13-án, 14-én és 15-én tett intézkedésekről, azok utólagos jóváhagyását kérve.

1./ Az iskolák és óvodák működése

a.) Iskolák

A városban működő valamennyi iskola igazgatójával ill. intézményvezetőjével folytatott egyeztető tárgyalásaim alapján tájékoztatom Önöket, hogy:

- valamennyi szarvasi közoktatási intézmény a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú határozata alapján 2020. március 16. napjától a nevelés-oktatásban a tantermen kívüli, digitális munkarendre áll át,

- A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, a Gál Ferenc Gyakorló Általános Iskola, a Szlovák Általános Iskola és a Főtéri Általános Iskola a fenti kormányhatározat 1.d.) pontja alapján 2020. március 16-tól szükség szerint megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét,

- A Chovan Kálmán Művészeti Alapiskola, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium valamint a GYSZC Székely Mihály Szakképző Iskolája és Szakközépiskolája kiscsoportos felügyelet szervezése nélkül áll át a tantermen kívüli digitális munkarendre.

b.) Óvodák és bölcsőde

- Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje vonatkozásában a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§-a alapján biztosított jogkörömnél fogva 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet rendeltem el, igény szerinti ügyelet megszervezésére utasítva az intézményvezetőt. A szülők értesítése 2020. március 14. óta a közösségi médián és telefonon át folyamatosan zajlik.

- Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés alapján valamennyi fenntartó által működtetett óvoda ugyanígy jár el, részükről is megtörténik az ügyeletes csoportok megszervezése.

- Ügyelet igénybe vétele esetén a gyermeket kísérő szülő vagy más hozzátartozó csak az előtér ajtajáig viheti gyermekét, ott át kell adnia őt az intézmény munkatársának; ez valamennyi fenntartó által működtetett intézmény tekintetében fennálló szabály.

Felhívtuk valamennyi szarvasi székhelyű köznevelési intézményt, hogy az igényeket felmérve összesítsék azon gyermekek/tanulók adatait, akik ingyenes étkeztetésben részesülnek vagy problémát jelent esetükben az étkezés megoldása, mivel róluk az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A különböző fenntartású intézmények vezetői által a Gyermekélelmezési Nkft. felé leadott adatok beérkezését és összegzését követően haladéktalanul rendelkezni fogunk az étkeztetés megfelelő lebonyolításáról. A Gyermekélelmezési Nkft. étkezőjében tilos az éttermi fogyasztás, a kiadagolt étel a Gyermekélelmezési Nkft. Szarvas, Rákóczi u. 3. szám alatti konyhájáról lesz elvihető.

2./ A városban működő más intézmények

2.1. Szent Klára Gyógyfürdő

A fürdő valamennyi szolgáltató tevékenységét 2020. március 14. napjától (a gyógyvizes medence használatát már 2020. március 13-tól) felfüggesztette, a létesítmény újabb rendelkezésig nem látogatható.

2.2. Cervinus Teátrum és Turul Mozi

Az intézmény valamennyi programja elmarad, 2020. március 15-től kezdődően újabb rendelkezésig az épület nem látogatható.

2.3 Tessedik Sámuel Múzeum és a Könyvtár

Az intézmény valamennyi programja elmarad, 2020. március 15-től kezdődően újabb rendelkezésig az épületek nem látogathatók.

2.4. Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat

Az intézmény a tevékenységét 2020. március 13-tól szünetelteti, kizárólag a rendeltetéséből fakadó, halaszthatatlan feladatokat látja el, amelynek során is csak a szükséges mértékig élhetnek a személyes kontaktus kialakításával.

2.5. Városi sportlétesítmények

A városi sportcsarnokokban valamennyi esemény 2020. március 14-től kezdődően elmarad, hasonlóan a más fenntartású intézmények tornatermeit illetően is ugyanígy rendelkeztek az intézményvezetők.

2.6. A Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés személyes megjelenés formájában 2020. március 13. óta nem lehetséges. Valamennyi kérelem-nyomtatvány a hivatal portáján megtalálható illetve a város honlapjáról letölthető. A kitöltött kérelem-nyomtatványokat a portán elhelyezett gyűjtőbe kell elhelyezni, a szükséges hiánypótlást az ügyintézők telefon vagy e-mail útján rendelik el, megadva a szükséges tájékoztatást annak teljesítési módjáról. A részletes ügyintézési tájékoztató a hivatal ajtaján és a város honlapján is megtalálható.

Az esküvők megtartása kizárólag a Lengyel Palota dísztermében lehetséges, külső helyszínen tartott esküvőre engedély nem adható. Az esküvői szertartást követően kerülni kell a személyes kontaktust is igénylő szertartás-elemeket (pezsgős koccintás stb.) A szépkorúak köszöntése az oklevél, torta és virág otthonukba történő megküldése mellett telefonos úton történik.

3./ Továbbiakban is működő intézmények

3.1. Kistérségi Intézmény Bethlen Gábor utcai szociális otthona

Az otthon rendeltetésénél fogva folyamatosan működik, azonban 2020. március 14. napja óta látogatási tilalom lépett életbe az intézmény időskorú és legyengült állapotú gondozottjainak védelme érdekében.

3.2. Kistérségi Intézmény által működtetett idősek napközi otthonai

Valamennyi idősek napközi otthona folyamatosan nyitva tart azzal, hogy az otthon látogatása a nyilvántartott igénybe vevő személyeken túl mások számára nem engedélyezett.

3.3. Házi szociális gondozás

A tevékenység jellegénél fogva nem kerül felfüggesztésre, a házi gondozók felelőssége az egészségügyi óvórendszabályok legteljesebb betartása.

3.4. Tanyagondnoki szolgálatok

A tevékenység jellegénél fogva nem kerül felfüggesztésre, a tanyagondnokok felelőssége az egészségügyi óvórendszabályok legteljesebb betartása. A feladat ellátása során a szükségtelen személyes kontaktusokat az idősek védelme érdekében kerülni kell (pl. étel kiszállítása során).

4./ Az egészségügyi ellátás intézményei és a karanténnal kapcsolatos intézkedések

Az helyi egészségügyi alapellátó rendszer közreműködőivel (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők, ügyeleti szolgálat és mentőszolgálat) folytatott telefonos egyeztetés szerint ők az állami központi intézkedések alapján végzik munkájukat, a szükséges tájékoztatást biztosítják a hozzájuk fordulók részére, írásbeli tájékoztatókat függesztenek ki a betegek által látogatott helyiségekben. Fogorvosi alapellátás kizárólag sürgősségi esetben vehető igénybe.

Az állami fenntartású Szakorvosi Rendelő és szakrendelések, az ún. Kiskórház és az Ápolási Intézet tekintetében a központi állami kautélák és az azok alapján kiadott igazgatói utasítások az irányadók.

Az állami egészségügyi szervek által kötelezően elrendelt karantén fennállásáról arra rendszeresített hirdetmény útján szerez tudomást a lakosság. A karantént önként vállaló személyek, családok esetében indokolt e tényről is az ingatlan bejáratánál tájékoztatót elhelyezni az óvórendszabályok betarthatósága érdekében.

Szükség esetére a Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft. által üzemeltetett három önkormányzati üdülőkomplexum szolgál vészkarantén céljára.

5./ A Szarvasi KOMÉP Nkft. kiemelt feladatai az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel

A társaság menedzsmentje felé a következő feladatok végrehajtását rendeltem el:

- A köztisztaság, településtisztaság fokozott betartása

- A városi piac fertőzésmentes működésének elősegítése gépi és manuális permetezéssel, a higiéniai szabályok betartatásával

- A nyilvános WC-k naponta több alkalommal történő és alapos fertőtlenítése

- A városi játszóterek látogatása , a játszóeszközök használata tilos.

6./ Egyéb közösségi élettel kapcsolatos szabályok

A szarvasi lakosság figyelmét felhívjuk a gyülekezeti, hitéleti alkalmak látogatásával kapcsolatban az egyházak által kiadott útmutatásokra, kérésekre, amelyek szintén a járvány terjedését hivatottak megelőzni. Hitéletük folytatásához használják a televízió és a rádió adásai által biztosított lehetőségeket.

Ugyancsak felhívjuk a civil szervezeteket, egyéb rendező szerveket, sportszervezeteket és sportegyesületeket arra, hogy a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 4.§ d.) pontjának betartásától függetlenül mellőzzék a társas összejövetelek, rendezvények, ünnepségek, tanácskozások megtartását.

7./ A Rendőrség, a Polgárőrség, a Mezőőri Szolgálat és Közterület-felügyelet a rájuk irányadó szabályok mellett látja el feladatát, velük a folyamatos kapcsolattartás, információ áramlás biztosított.

8./ Javaslatok, kérések és intenciók

A járvány lassítása, elterjedésének további megakadályozása érdekében kérjük a szarvasi lakosságtól, hogy

- a veszélyhelyzetre tekintettel tanúsítsanak fegyelmet, türelmet, együttműködést. Kellő körültekintéssel tartsák be a javasolt higiéniai szabályokat, járjanak el megfelelő óvatossággal különösen az időskorúakkal, krónikus betegekkel vagy egyéb okból meggyengült immunrendszerű embertársainkkal való érintkezés során,

- használjuk a rendszeresített egyéni védőeszközöket és fertőtlenítő szereket, tartsunk másoktól megfelelő távolságot és mellőzzük a formális testi érintkezéseket,

- ne keltsünk pánikot, tartózkodjunk a rémhírek terjesztésétől, hiteles információkért kísérjük figyelemmel a hivatalos állami hírcsatornákat és weboldalakat, a városi intézmények közösségi oldalait,

- lehetőség szerint mellőzzük a tömegközlekedési eszközök használatát,

- alaposan fontoljuk meg de inkább halasszuk el utazásainkat, különös tekintettel a külföldre történő utazásokat, vegyük figyelembe azok előre látható következményeit (karantén elrendelése)

Hatáskör hiányában nem intézkedtünk:

- a szarvasi felsőoktatási intézményekre,

- az Arborétumra és a Mini-Magyarországra,

- a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságára,

- a kutató intézetekre,

- a kormányhivatal szerveire,

- a bíróságra és ügyészségre,

- a rendőrségre,

- a pénzintézetekre,

- a közszolgáltatókra,

- a munkahelyekre,

- a vendéglátóipari egységekre,

- a szálláshelyekre

- az egyházi szociális intézményekre.

A fent felsoroltak saját működési körükben, igazgatásuk kereteiben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszik meg a szükséges megelőző intézkedéseket.

Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos javaslat

Figyelemmel arra, hogy a járvány terjedését megelőző intézkedéseknek az önkormányzati költségvetésre is hatásuk lesz, a járványügyi védekezéssel kapcsolatos költségek elhatárolt, külön költséghelyen történő nyilvántartása és kezelése szükséges.

Határozati javaslatok:

1./ Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármester által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet és 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet alapján tett intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
2./ Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet és 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet alapján tett intézkedésekre fordított költségeknek elhatárolt, külön költséghelyen történő nyilvántartásáról és kezeléséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2020. március 15.

Babák Mihály

polgármester

dr. Melis János

címzetes főjegyző

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin 4 Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. szeptember 07. 13:00 órától 2019. szeptember 14. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek